Ile Waży 1 Uncja Złota bez przelewu Warszawa
Ile Waży 1 Uncja Złota

Z£OTO INWESTYCYJNE - Z£OTA SZTABKA LOKACYJNA MENNICY POLSKIEJ AU 999,9: • Sztabka Mennicy Polskiej o masie 31,1 g (1 uncji) czystego, 24-karatowego z³ota, zapakowana w plastikow± kapsu³ê zabezpieczon± dwoma plombami w postaci naklejanych hologramów. • Parametry: - metal - z³oto o czysto¶ci Au 999,9 - wymiary: d³ugo¶æ - ok. 30,10 mm, grubo¶æ - ok. 3,3 mm, szeroko¶æ - ok.

18,5 mm • Do ka¿dej sztabki do³±czany jest certyfikat autentyczno¶ci, na którym znajduj± siê wszystkie parametry oraz miejsce na wpisanie unikalnego numeru oferowanej sztabki z³ota. • Certyfikat zabezpieczony jest hologramem ze znakiem Mennicy Polskiej m/w. • Na wizerunku sztabki znajduje siê wspó³czesny znak Mennicy Polskiej m/w, historyczna sygnatura z czasów za³o¿yciela Mennicy króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, unikalny numer dla ka¿dej sztabki, zgodny z numerem na certyfikacie, a tak¿e masa sztabki 31,1 g oraz próba z³ota Au 999,9. Mennica Polska jest jedynym miejscem w Polsce, gdzie t³oczy siê sztabki z³ota. Cesja Co To Jest bez bik on this page. Ponadto jest jedynym producentem wszystkich monet obiegowych i kolekcjonerskich dla Narodowego Banku Polskiego. Tylko sztabki z tego ¼ród³a s± certyfikowane polskimi znakami.

Mennica Polska jest jedn± z najwiêkszych mennic w Europie i jedn± z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na ¶wiecie. Firma istnieje ponad 240 lat. Zosta³a za³o¿ona w 1766 roku przez ostatniego króla Rzeczpospolitej - Stanis³awa Augusta Poniatowskiego. Koszt Instalacji Co W Mieszkaniu 50m od ręki there. Spo¶ród sztabek wybitych w Mennicy Polskiej w ofercie znajduj± siê sztabki o o¶miu gramaturach: • 1 g, 5 g, 10 g, 20 g, 31,1 g, 50 g, 100 g i 250 g. Czy Windykator Może Dzwonić Do Sąsiadów bez big zadłużonych Warszawa on this page.