Dług Publiczny Na Świecie dla zadłużonych
Najniższy Dług Publiczny Na Świecie

Dług Publiczny. O projekcie Metoda liczenia abc długu Rachunek od Państwa 2016 kontakt Wspieraj nas. Pl en Dług Publiczny.

No to sam d³ug bliski biliona.. Czynny Żal Kks 1500 zł. A pieni±dze z prywatyzacji to gdzie??? Powinno dodaæ siê do d³ugu i wtedy pokazaæ jak 'elity polityczne - wiecznie te same' potrafi± rz±dziæ i nie chc± jow-ów. Je¿eli nadal m³odzi bêd± wyje¿d¿aæ z Polski i nadal bêd± powstawaæ dotowane firmy zagraniczne to kto bêdzie to sp³aca³ i z czego.. Jak Wygląda Sprawa O Wyjawienie Majątku bez zdolności Warszawa there.

Z akcyzy i -u. A gdzie emerytury za 10-15 lat?? Na nie te¿ z bud¿etu trzeba ³o¿yæ.

D³ug gierka pozostawi³ ¶lady w polskiej gospodarce ( inwestycje, które teraz sprzedajemy lub ju¿ sprzedali¶my ) domy 'pó¼ny gierek', które stanowi± po³owê budynków ( by³y wtedy kredyty na 1% a pó¼niej 3% na budowê)... Czyli -'koko e³ro spoko' prawda? Mamy mniejsze zad³u¿enie ni¿ 'biedni grecy' wiêc musimy im pomagaæ. Gierek w zesz³ym roku zosta³ sp³acony ale aktualnego zad³u¿enia nie sp³acimy NIGDY. I zewn zad³u¿enie przekroczy³o 1 bilion- i ¿yje ju¿ swoim ¿yciem.

Ten d³ug sam siê napêdza.Ale to nie jest problem warszawki -ca³y wielki chura³ i nierz±d maj± niez³e konta w bezpiecznych szwajcarskich bankach.Nie s±dzê aby aktualny Prezydent by³ w stanie co¶ zrobiæ i czy w ogóle zdaje sobie sprawê w jakim bagnie toniemy Jjeszcze nie doszed³ do siebie pi wizycie 100 kitajskich byznesmenów i podziwia dary które mu przynie¶li.Sêk w tym,¿e te dary tonie to samo co kupuj± w sklepach poddani-zosta³y specjalnie wyprodukowane na t± wizytê lub zaopatrzone w kitajskie metki fanty wyprodukowane w krajach wy¿ej cywilizowanycj technicznie.