Akcyza Nowe Samochody 2000 zł
Akcyza Nowe Samochody

Projekt przewiduje specjalny bonus w przypadku samochodów z napędem hybrydowym - naliczona akcyza będzie dla takich samochodów pomniejszana o 20 proc. Jasiński poinformował, że zmiana wprowadza też akcyzę na samochody ciężarowe do 3,5 tony. Zapewnił, że nowa formuła jest zgodna z prawem unijnym.

Alior Bank Kredyt Na Dowód pierwsza Warszawa more. Jaki¶ czas temu pojawi³y siê informacje o zmianie stawek akcyzy. Poinformowa³o, ¿e nie prowadzi prac legislacyjnych nad zmian± obowi±zuj±cych przepisów dotycz±cych opodatkowania samochodów osobowych. Ile Czasu Jest Na Zarejestrowanie Samochodu na raty on this page.

Ale, jak poda³ portal Interia.pl, zamiast tego resort odpowiedzialny za finanse wprowadzi³ od zaktualizowane wzory deklaracji akcyzowych, a wraz z nimi do urzêdów trafi³y nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotycz±ce sposobu naliczania akcyzy. Dokument z ministerstwa przekazany naczelnikom urzêdów celno-skarbowych ju¿ obowi±zuje i znacznie podnosi op³aty dla aut z silnikami o wszystkich pojemno¶ciach. Zobacz tak¿e: Jak by³o do tej pory?

Do tej pory, przy sprowadzaniu samochodu przedstawiano w urzêdzie celnym fakturê zakupu lub umowê. Kwota widniej±ca na dokumencie by³a porównywana z warto¶ci± samochodu w tabelach Eurotaxu lub Info-Eksperta. Je¶li na umowie kwota by³a wy¿sza od warto¶ci celnej netto pojazdu, p³acili¶my akcyzê od warto¶ci na umowie. Natomiast, w przypadku, gdy kwota na umowie by³a ni¿sza ni¿ rzeczywista warto¶æ pojazdu (ustalona przez urzêdników na podstawie wspomnianych tabel), podatnik p³aci³ akcyzê od warto¶ci brutto ustalonej przez celnika ale pomniejszonej o podatek VAT, i 20 proc. Mar¿y, któr± wed³ug za³o¿eñ celnicy odliczali od warto¶ci rynkowej. Tak± metodê stosowano od 18 roku.